Achtergrondinformatie over de verplichtingen uit de Arbowet

Arbowet

In de Arbowet staan de algemene rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht.

Arbobesluit

In het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, staan nadere regels waaraan zowel werkgever als werknemer zich moet houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels voor een aantal sectoren en categorieën werknemers in.

Arboregeling

Aan arboregels die de overheid oplegt, moet zowel werkgever als werknemer zich altijd houden. Net als aan de voorschriften uit de CAO. Sommige NEN-normen, opgelegd door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zijn ook wettelijk verplicht.

Arbobeleidsregels

Omdat de ggz een door de Arbeidsinspectie getoetste arbocatalogus heeft, is voor de ggz de arbocatalogus van toepassing en niet meer de algemene beleidsregels.

Verplichtingen voor werkgevers

 • Het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid, waarbij de risico´s voor de veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk beheerst worden.
 • Onderdeel van de arbeidsomstandighedenbeleid is het voeren van een beleid dat gericht is op het voorkomen en – indien dat niet mogelijk is – beperken van psychosociale belasting.
 • Het beleid moet gebaseerd zijn op een deugdelijke en op schrift gestelde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
 • Op basis van de RI&E moet de werkgever een plan van aanpak maken.
 • De gevaren en risico's voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer moeten zoveel mogelijk bij de bron worden voorkomen of beperkt. Als dat om technische, economische of praktische redenen niet haalbaar is, moeten er maatregelen worden genomen op een ander niveau. De werkgever is verplicht deze arbeidshygiënische strategie te hanteren bij het treffen van maatregelen.
 • Werkgevers moeten zich laten bijstaan door een gecertificeerde deskundige of arbodienst.
 • Werkgevers moeten werknemers voorlichting en onderricht geven over: het werk, de risico´s die zij daar mogelijk bij lopen en getroffen beheersmaatregelen.
 • De werkgever is verplicht een adequaat beleid te voeren op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV).
 • De werkgever moet dodelijke/ernstige ongevallen melden aan de Arbeidsinspectie.
 • De werkgever moet gevaar voor andere personen van de werknemers voorkomen (gedacht kan worden aan cliënten, bezoekers, e.d.).
 • Werknemers moeten in de gelegenheid stellen worden om een Periodiek Medisch onderzoek (PMO) te laten ondergaan bij de arbodienst, om de relatie tussen arbeidsrisico's en de gezondheid van werknemers in de gaten te houden.

Rechten en plichten van werknemers

 • Werknemers moeten op de juiste wijze omgaan met gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen en aangebrachte beveiligingen op machines.
 • Werknemers moeten meewerken aan voorlichting en onderricht en zijn verplicht opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid te melden.
 • Werknemers hebben recht op datgene waar de werkgever toe verplicht is, zoals: recht op veilig en gezond werk, recht op voorlichting en onderricht en het recht op een (vrijwillig) periodiek medisch onderzoek (PMO).
 • De ondernemingsraad heeft diverse rechten binnen het arbobeleid. Deze rechten staan in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De complete tekst van de arbowet staat hier