Meer informatie

Waarom een arbocatalogus voor de ggz? Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Doel van de wijzigingen is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbobeleid te vergroten. Daardoor is er meer maatwerk op branche- en op instellingsniveau mogelijk. Sociale partners zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling. Zodra een branche zelf voldoende geregeld heeft, kunnen beleidsregels worden afgeschaft. GGZ Nederland, ABVAKABO FNV, NU’91, CNV Publieke Zaak en FBZ hebben daarom een arbocatalogus laten ontwikkelen die is afgestemd op de ggz-praktijk. De afspraken uit het arboconvenant zijn verwerkt in deze arbocatalogus. Bij de ontwikkeling is dankbaar gebruik gemaakt van de bijdragen van vertegenwoordigers van ggz-instellingen, de werknemersorganisaties en GGZ Nederland. Doordat de arbocatalogus online wordt aangeboden, kan de informatie steeds up-to-date zijn. Wanneer wetswijzigingen of nieuwe praktijkervaringen daar aanleiding toe geven, wordt de catalogus aangevuld of geactualiseerd.

Wat is een arbocatalogus?

In de arbocatalogus hebben werkgevers en werknemers vastgelegd welke maatregelen getroffen kunnen of moeten worden om een bepaald arbeidsrisico te beheersen. De werkgever moet zorgen voor goede randvoorwaarden in de arbeidsomstandigheden. De werknemers moeten op een goede manier gebruik maken van de geboden voorzieningen en zij moeten de regels naleven om zo veilig mogelijk te kunnen werken. De Arbeidsinspectie heeft getoetst of de arbocatalogus ggz niet in strijd is met wet- en regelgeving en of de vermelde maatregelen ertoe bijdragen dat de doelvoorschriften om veilig en gezond te kunnen werken gerealiseerd worden. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Net als voorheen moeten instellingen aan de algemene verplichtingen in de Arbowet voldoen. Voor meer informatie hierover klik hier. Daarnaast gebruikt de Arbeidsinspectie bij controle in een ggz-instelling deze catalogus als referentiekader. Dit betekent dat instellingen óf de oplossingen uit de arbocatalogus moeten benutten of op een andere manier hetzelfde beschermingsniveau moeten bereiken. Een instelling hoeft dus niet alle oplossingen uit deze catalogus over te nemen, maar ze moet wel voldoen aan alle normen die erin staan.

Voor wie is de arbocatalogus ggz?

De arbocatalogus ggz is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Volgens de Arbowet vallen hier ook stagiairs, leerlingen, inleen- en uitzendkrachten onder voor zover zij onder gezag van de (ggz-)werkgever vallen. Deze arbocatalogus is niet van toepassing op werknemers van een ander bedrijf die werkzaamheden binnen de instelling verrichten (bijvoorbeeld onderhoudswerk) onder verantwoordelijkheid en regie van dat andere bedrijf. Ook vrijwilligers vallen hier niet onder. Vanzelfsprekend moet de (ggz-)werkgever er wel voor zorgen dat ook die externe werknemers veilig kunnen werken.

Vragen?

Voor vragen over de arbocatalogus kun je terecht bij je leidinggevende of arbocoördinator. Vragen die zij niet kunnen beantwoorden kun je e-mailen naar info@oofggz.nl.